BilimGenelMakaleler

Organik Bileşik ve Özellikleri

Google News Abone Ol

19. yüzyılın yarısına kadar kimyacılar bileşikleri madensel, bitkisel ve hayvansal olmak üzere üçe ayırmışlardır. Günümüzde ise maddeler organik ve anorganik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Organik kelimesi ilk olarak 1807 yılında İsveçli kimyası Berzelius (Berzelyus). tarafından kullanılmıştır. 1928 yılında alman kimyacı Friedrich Wöhler (Frederik Völer) anorganik maddelerden ilk defa organik bir madde olan üreyi elde etmiştir. Bütün organik bileşiklerin yapısında C atomu bulunur. Bununla birlikte karbon atomu bulunduran her bileşik organik olmak zorunda değildir. Anorganik ve organik bileşikler arasındaki farklar ise şöyledir;

Organik Bileşiklerin Özellikleri

 • Yanıcıdırlar.
 • Erime noktaları düşüktür.
 • Suda çözünmezler, organik çözücü de çözünürler.
 • Kovalent bağlıdırlar.
 • Birçok bağ içerdikleri için yavaş reaksiyona girerler
 • Yaklaşık 25 milyon organik bileşik vardır.
 • Alıp verdikleri ısı düşüktür.
 • Kokuları vardır.
 • C, H, O, N, F atomlarını bulundurabilirler.
 • İyonik bağ yapabilirler, metalik bağ yapmazlar.
 • Reaksiyona girdiklerinde ana ürünlerin yanında yan ürünlerde oluşur.

İnorganik bileşiklerin Özellikleri

 • Bileşiklerin sayısı 400 bin civarındadır.
 • İyonik ya da kovalent bağlı olabilirler.
 • Tepkimeleri genellikle hızlıdır.
 • Genellikle yanmazlar.
 • Özellikle iyonik katılar oldukça yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir.
 • Duruma göre suda iyi çözünürler.
 • Bağ sayıları az olduğu için tepkimelerde genellikle hızlıdırlar.
 • Kokuları yoktur.
 • Alıp verdikleri ısı yüksektir.

Organik Bileşiklerin Formülleri

Organik bileşiklerin formülleri yapı formülü, molekül formülü ve basit formül olarak üç farklı şekilde yazılabilirler.;

Basit formülü:

Bileşikteki elementlerin en sade halinin görüldüğü formüle denir.

Molekül formülü:

Bileşik içindeki atomların gerçek sayılarını gösteren formüllere gerçek formül adı verilir.

Yapısal formülü:

Yapısal formülde moleküldeki atomlar arasındaki bağlanma, çizgilerle gösterilir ve atomların birbirlerine nasıl bağlandıkları hakkında bilgi verir.

Karbon Elementi Ve Özellikleri

Elementler, doğada saf olarak bulunmaktadır. Elementler, aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur. Elementler atomik ya da moleküler yapıda olabilir. Karbon elementi 4A grubunda yer alır. Dolayısıyla dört tane değerlik elektronu vardır. Karbon atomu değerlik elektronlarını ortak kullanarak aynı veya farklı atom ya da atom gruplarıyla dört tane kovalent bağ yapar. Karbon elementinin diğer elementlerden farklı olarak çok kararlı ve değişik bileşikler yapmasının nedeni C-C bağ enerjisinin yüksek olması yani kolaylıkla kırılmamasıdır.

Karbonun Allotropları

Allotroplar; aynı element atomlarının uzaydaki farklı dizilişleri sonucu oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı sadece aynı madde ile verdikleri tepkime sonucu oluşan ürünlerin aynı olduğu maddelerdir. Karbon elementinin allotropları üç tanedir;

Elmas

Elmas, doğada bilinen en sert maddedir. Elmas, yer kabuğunun derinliklerinde bulunan karbonun yanardağların ve yer kabuğunun çatlaklarına sokulan magmanın ısısı ile erimesi ve yüksek basınç altında sıkışmasıyla meydana gelmiştir.

Grafit

Grafit C atomunun bir başka allotropudur. Siyah, parlak renkli katı bir maddedir.

Fulleren

Fulleren C atomunun yapay bir allotropudur. Yapı olarak grafite benzer, ancak atomların dizilimi ve tabakaları grafittekinden farklıdır.

Zeynep Türkhan

Biyoteknoloji bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Araştırma yapmayı,topluma faydası olan konuları öğrenmeyi ve uygulamayı seviyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir